Protecció de dades

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

1.- Responsable del fitxer

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades personals i de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI), s’informa els usuaris i aquests consenten expressament que les dades de caràcter personal que ens facilitin a través d’aquesta pàgina web, bellavista.santapaurural.cat (a partir d’ara, la pàgina web), siguin incorporades al registre d’activitats del qual és responsable FESOLS I PRODUCTES DE SANTA PAU SLU, amb domicili social a la carretera de Sant Martí, 10, Santa Pau, Girona, qui garanteix el ple compliment de la normativa vigent en cada moment en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Si té dubtes sobre qualsevol qüestió en matèria de protecció de dades, pot contactar amb el responsable de privacitat de FESOLS I PRODUCTES DE SANTA PAU a través de l’adreça de correu electrònic info@santapaurural.cat.

2.- Finalitat del tractament de les dades personals

Les dades que l’Usuari facilita són recollides per FESOLS I PRODUCTES DE SANTA PAU SLU amb la finalitat de facilitar-li informació dels serveis que puguin resultar del seu interès, efectuar reserves i contractes d’allotjament o de restauració a les nostres instal·lacions o efectuar vendes de productes mitjançant botiga virtual.

El seu consentiment pot ser revocat en qualsevol moment mitjançant un correu electrònic adreçat a info@santapaurural.cat.

En el moment de procedir a la recollida de les dades s’ha d’indicar el caràcter voluntari o obligatori de les dades objecte de recollida. La negativa a proporcionar les dades qualificades com a obligatòries suposa la no prestació o la impossibilitat d’accedir al servei per al qual s’han sol·licitat.

3.- Destinataris de les dades de l’usuari

FESOLS I PRODUCTES DE SANTA PAU només cedirà les seves dades en aquells serveis que s’indiquen i en els casos previstos per una llei.

No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals.

4. Consentiment de l’Usuari

L’enviament de les dades, mitjançant l’ús dels formularis electrònics de FESOLS I PRODUCTES DE SANTA PAU o missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses als mitjans de comunicació indicats, alhora que l’enviament de comunicacions per via telemàtica i postal amb informació dels nostres serveis. L’acceptació de l’Usuari perquè les seves dades siguin tractades o rebi comunicacions comercials per via telemàtica o postal té sempre un caràcter revocable sense efectes retroactius, conforme a la legislació vigent.

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades a FESOLS I PRODUCTES DE SANTA PAU SLU son vertaderes i es fa responsable de comunicar a FESOLS I PRODUCTES DE SANTA PAU SLU qualsevol modificació d’aquestes.

Així mateix, l’usuari s’obliga a mantenir indemne FESOLS I PRODUCTES DE SANTA PAU davant de qualsevol reclamació que pugui ser interposada contra aquest (en especial, en cas d’obertura de qualsevol tipus d’expedient per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per l’incompliment per part de l’usuari de les obligacions recollides en aquesta Política de privacitat, així com en la legislació vigent en cada moment en matèria de protecció de dades personals) i accepta satisfer l’import al qual, en concepte de sanció, multa, indemnització, danys, perjudicis i interessos, pugui ser condemnat FESOLS I PRODUCTES DE SANTA PAU, inclosos els honoraris d’advocats, amb motiu de l’incompliment esmentat.

5.- Drets

L’usuari pot exercir els drets que s’indiquen a continuació davant de FESOLS I PRODUCTES DE SANTA PAU. Per fer-ho, simplement ha de remetre un escrit, acompanyat d’una còpia del seu DNI o document equivalent, a l’adreça de correu electrònic info@santapaurural.cat. En cas que la seva sol·licitud no reuneixi els requisits necessaris, FESOLS I PRODUCTES DE SANTA PAU en pot requerir l’esmena. Si considera que la seva sol·licitud no ha estat atesa correctament, pot presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els drets dels quals disposa en matèria de protecció de dades són els següents:

Dret

En què consisteix?

Dret d’accés

Consultar quines dades personals tracta FESOLS I PRODUCTES DE SANTA PAU.

Dret de rectificació

Modificar les dades personals que tracta FESOLS I PRODUCTES DE SANTA PAU quan siguin inexactes.

Dret d’oposició

Sol·licitar que FESOLS I PRODUCTES DE SANTA PAU no tracti les seves dades personals per a algunes finalitats concretes.

Dret de supressió

Sol·licitar que FESOLS I PRODUCTES DE SANTA PAU elimini les seves dades personals.

Dret de limitació

Sol·licitar que FESOLS I PRODUCTES DE SANTA PAU limiti el tractament de les seves dades personals.

Dret de portabilitat

Sol·licitar que FESOLS I PRODUCTES DE SANTA PAU li entregui en un format informàtic la informació que tracta sobre vostè.

Dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat competent

Si no està d’acord amb el tractament de les seves dades que ha fet FESOLS I PRODUCTES DE SANTA PAU, ho pot posar en coneixement de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, com a autoritat competent.

6.- Seguretat de les dades personals

FESOLS I PRODUCTES DE SANTA PAU es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte de les dades de caràcter personal dels usuaris i del seu deure de guardar-les i a adoptar les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i n’evitin l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposades, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural.

7.- Modificacions de la Política de privacitat

FESOLS I PRODUCTES DE SANTA PAU es reserva el dret a modificar, sense necessitat d’avís previ i en qualsevol moment, el contingut de tots o alguns dels aspectes recollits en aquesta política de privacitat amb la finalitat d’adequar-los a la normativa vigent que sigui d’aplicació en cada moment o bé al funcionament o la incorporació de nous serveis. En cas de produir-se la modificació esmentada, FESOLS I PRODUCTES DE SANTA PAU es compromet a publicar convenientment en la pàgina web la Política de privacitat modificada o actualitzada, de manera que es trobi a disposició dels usuaris, així com de qualsevol altra persona interessada. En qualsevol cas, és d’aplicació l’última política de privacitat acceptada per l’usuari.

8.- Política de galetes

FESOLS I PRODUCTES DE SANTA PAU utilitza galetes quan un usuari navega pels llocs i les pàgines web del portal. Les galetes que es puguin utilitzar en els llocs i les pàgines web del portal únicament s’associen amb el navegador d’un ordinador determinat (un usuari anònim) i no proporcionen per si mateixes el nom i els cognoms de l’usuari. A través de les galetes, resulta possible que FESOLS I PRODUCTES DE SANTA PAU reconegui les preferències sobre els continguts del portal seleccionades en visites anteriors pels usuaris, per tal de poder recordar-les sense que les hagin de tornar a seleccionar en visites posteriors. Les galetes utilitzades no poden llegir els arxius de galetes creats per altres proveïdors. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de galetes i per impedir-ne la instal·lació en el seu disc dur. Per utilitzar el portal, no cal que l’usuari permeti la instal·lació de les galetes enviades per FESOLS I PRODUCTES DE SANTA PAU. Tanmateix, en aquest cas, és necessari que l’usuari faci aquesta selecció cada vegada que visiti el portal. Sempre que no hagi activat l’opció que impedeix la instal·lació de galetes en el seu disc dur, l’usuari pot explorar el seu disc dur seguint el manual d’instruccions i ajuda del seu sistema operatiu.

9.- Comunicacions Comercials

FESOLS I PRODUCTES DE SANTA PAU SLU l’informa que remetrà comunicacions comercials per mitjans telemàtics amb informació sobre serveis i ofertes que puguin ser de l’interès dels nostres clients, que prèviament i expressament hagin acceptat la recepció de comunicacions comercials. L’esmentat consentiment té caràcter revocable sense efectes retroactius, amb la simple notificació de la seva voluntat a FESOLS I PRODUCTES DE SANTA PAU SLU. Així doncs, els Usuaris que ho sol·licitin poden deixar de rebre comunicacions comercials per via telemàtica de FESOLS I PRODUCTES DE SANTA PAU SLU en qualsevol moment, d’una forma senzilla, gratuïta i accessible.

10.- Xarxes socials

El funcionament de les xarxes socials no està sota el control de FESOLS I PRODUCTES DE SANTA PAU SLU, i per tant la informació que publiqui serà compartida amb tots els usuaris que la consultin. Així mateix, aquestes xarxes permeten la interacció amb altres usuaris, i per tant, a continuació, es detallen algunes premisses que ha de tenir en compte.

L’objecte de la utilització de les xarxes socials és donar visibilitat i difusió de tots els productes que desenvolupa FESOLS I PRODUCTES DE SANTA PAU SLU.

En principi, s’aplica la mateixa política de protecció de dades especificada en aquest document, quant a la recollida, tractament i cessió de dades.

L’usuari s’ha de comprometre a:

  • No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones. En especial, l’usuari haurà d’evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altra circumstància personal o social, i contra la intimitat, l’honor i la mateixa imatge, sent el responsable final sobre la veracitat i legalitat dels continguts que publiqui.

  • No gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment dels afectats.

FESOLS I PRODUCTES DE SANTA PAU SLU no s’identifica amb les opinions expressades per altres ni amb la ideologia dels perfils amb què tingui amistat en cap xarxa social.

FESOLS I PRODUCTES DE SANTA PAU SLU es reserva el dret d’eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altres que vulneri la legalitat, inciti a fer-lo, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Així com de bloquejar o denunciar el perfil de l’autor d’aquests missatges.